Bộ Tài chính triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 316/QĐ-BTC về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo và tham gia soạn thảo các luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024.

Theo đó, đối với dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo có Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào tháng 5/2024 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2024.

Đối với các dự án luật do các bộ khác chủ trì, soạn thảo, Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các luật, văn bản quy định chi tiết thi hành luật có trách nhiệm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, nhất là đối với các văn bản thuộc nhóm xây dựng nội dung chính sách và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải tập trung nguồn lực, chủ động trong tổ chức triển khai các công việc thuộc quy trình, tránh để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tại quyết định này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

Quyết định số 316/QĐ-BTC chỉ rõ, chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo báo cáo tình hình soạn thảo các văn bản gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì tham gia ý kiến các luật, pháp lệnh do các bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phân công cán bộ bám sát tiến độ nghiên cứu xây dựng dự án luật, pháp lệnh do các bộ, ngành chủ trì để tham gia ý kiến kịp thời.

Trong quá trình tham gia ý kiến, các đơn vị cần lưu ý tập trung vào các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính như: thu, chi ngân sách nhà nước; các chế độ chính sách có ảnh hưởng tới thu, chi ngân sách nhà nước; việc lập và sử dụng quỹ có nguồn thu từ ngân sách; các quy định hoặc ưu đãi về thuế, phí, lệ phí; việc thành lập thêm tổ chức bộ máy; về giá cả, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp;... và các nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

Tùy theo tiến độ, kết quả soạn thảo của cơ quan chủ trì, chủ động báo cáo Bộ dự thảo dự án luật, pháp lệnh và các ý kiến đã tham gia; đề xuất việc phải có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính trong trường hợp dự thảo, dự án luật, pháp lệnh không đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về tài chính, ngân sách...

Trường hợp cần bổ sung chính sách mới vào dự án luật phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt để thực hiện đánh giá tác động và phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2024.

Lượt xem: 3
Nguồn:tapchitaichinh.vn Sao chép liên kết
Tin liên quan