Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam

Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam

Bài viết đánh giá khái quát về thực trạng ngân hàng số ở Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển ngân hàng số trong thời gian tớ
Thử soi tiền gửi và tiền vay của hệ thống ngân hàng

Thử soi tiền gửi và tiền vay của hệ thống ngân hàng

Ngân hàng là một trung gian tài chính, chuyên nhận tiền gửi từ bên thừa vốn và cho vay bên thiếu vốn. Trong suy nghĩ truyền thống, tiền gửi phải có trước và tiền vay có sau trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Tuy nhiên, hệ thống tạo tiền ...