Kỳ vọng phố tài chính

Kỳ vọng phố tài chính

TP HCM đã có “Phố Wall” nhiều năm qua, và trung tâm tài chính cũng đã được quy hoạch về phía Đông, nhưng gợi mở hình thành phố tài chính của Lãnh đạo thành phố đang gợi nên những kỳ vọng mới.
Nhà tài trợ