Triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 963/KH-SYT về việc thực hiện các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch với mục đích từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh của thành phố trở lại theo quy luật tự nhiên góp phần ổn định cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số Thủ đô.

Ngoài ra, kế hoạch đặt ra mục tiêu khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh năm 2023 của thành phố không vượt quá 112 trẻ trai/100 trẻ gái; Tập trung giảm tỷ số giới tính khi sinh tại các quận/ huyện/thị xã có tỷ số giới tính khi sinh năm 2022 cao trên 112 trẻ trai/100 trẻ gái.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch 208/KH-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2025.

Theo Bộ Y tế, Hà Nội thuộc nhóm 1 (Tỷ số giới tính khi sinh >112 trẻ trai/100 trẻ gái sinh ra sống) vì vậy để đạt được mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh của thành phố đến năm 2025 về mức cân bằng tự nhiên, các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh theo kế hoạch của thành phố.

Ngành Y tế Thủ đô làm rõ thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, những thuận lợi, thành công cần phát huy và những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân chủ yếu phải khắc phục, từ đó làm cơ sở đề xuất biện pháp can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Trong thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cụ thể, Sở tiếp tục phổ biến những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số, Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, trú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến luật như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình, nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Đồng thời, Sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền về thực trạng tỷ số giới tính khi sinh, nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội; Tăng cường chất lượng giáo dục, việc làm ổn định, kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển của giới trẻ, gia đình và cộng đồng của các em cũng như của đất nước.

Ngành Y tế Thủ đô xây dựng các chính sách khuyến khích hỗ trợ, thực hiện chương trình, kế hoạch chăm sóc người cao tuổi nhằm nâng cao chất lượng phúc lợi xã hội cho người cao tuổi, khuyến khích hỗ trợ phát huy vai trò, vị thế của trẻ em gái.

Bên cạnh đó, các đơn vị nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế có dịch vụ siêu âm, nạo phá thai, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sách, báo, văn hóa phẩm các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Cùng với đó, Sở Y tế nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm y tế, dân số, thực hiện các nghiên cứu khoa học, trong đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm y tế, dân số, quản lý, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch; Bồi dưỡng báo cáo viên nòng cốt cấp thành phố cho 160 học viên là cán bộ dân số, cán bộ ban ngành, đoàn thể về kỹ năng truyền thông và kiến thức về giới, bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2023 về các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố; Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác y tế, dân số tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo Công tác Dân số thành phố triển khai các hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, đơn vị này tổ chức các cuộc hội thảo, truyền thông về chính sách dân số, bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ công chức, viên chức, thành viên các đoàn thể, hội.

Chi cục cũng phối hợp với các Trung tâm Y tế (TTYT) quận, huyện, thị xã thực hiện tập huấn cho nhà quản lý giáo dục, giáo viên các trường phổ thông, thanh niên cán bộ đoàn cơ sở về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tổ chức các cuộc truyền thông cho cơ sở tại các địa bàn có tỷ số giới tính khi sinh cao.

Các trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch phát triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa chỉ.

TTYT cập nhật số liệu thường xuyên về tỷ lệ giới tính khi sinh hàng tháng, quý, năm để xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động truyền thông cho phù hợp, đúng lúc; Chủ động tham công, đề xuất, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã, Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình bố trí kinh phí để triển khai hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh at the base…

Tác giả: Phương Thu
Tin liên quan