Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM

Thanh tra TP. HCM đã thông báo kết luận thanh tra tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC), thời kỳ thanh tra năm 2020 và năm 2021).

Cụ thể, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM chưa trích lập dự phòng 10 khoản nợ với số tiền hơn 154 tỷ đồng; đối chiếu, xác nhận công nợ chưa đầy đủ; chưa tích cực đôn đốc, thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ, có những khoản nợ kéo dài.

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là 1.165,81 tỷ đồng. HFIC chưa thực hiện trích nộp 20% số quỹ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 và chưa nộp khoản trích từ năm 2019 số tiền hơn 3,4 tỷ đồng về Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố.

Theo báo cáo của HFIC, đến ngày 30/4/2022 số dư lãi tiền gửi từ nguồn Quỹ hiện là hơn 8,8 tỷ đồng; khoản lãi tiền gửi và lãi cho vay nguồn vốn ủy thác là hơn 4,7 tỷ đồng. HFIC chưa nộp ngân sách số lãi tiền gửi và lãi cho vay nguồn vốn ủy thác là thực hiện chưa đúng theo quy định…

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Văn phòng UBND TP. HCM đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi. Theo đó, đồng ý nội dung kết luận thanh tra. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. HCM giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc HFIC lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định.

HFIC phải xây dựng và trình UBND thành phố phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn ủy thác. Rà soát, báo cáo đề xuất UBND thành phố và Sở Tài chính các nội dung như phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 7 doanh nghiệp kinh doanh lỗ.

Chủ tịch UBND thành phố đã giao Chánh Thanh tra thành phố chuyển nộp vào ngân sách thành phố số tiền hơn 22 tỷ đồng (bao gồm: Khoản trích 20% số Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ đã trích sử dụng không hết với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng về Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố; khoản lãi tiền gửi từ nguồn Quỹ điện với số tiền hơn 8,8 tỷ đồng; khoản lãi tiền gửi và lãi cho vay nguồn vốn ủy thác với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; khoản lợi nhuận còn lại nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 với số tiền hơn 5 tỷ đồng).

Lượt xem: 57
Tin liên quan