TV BRAVIA XR - Giải trí dễ dàng, vô vàn ứng dụng với Google TV