Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) năm 2023 nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, hướng tới phát triển phong trào sâu rộng, chất lượng, hiệu quả.

Mục tiêu đề ra phấn đấu toàn huyện có 92% số hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 91% số thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”; 100% tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa so với tổng số cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu giai đoạn 2022 - 2023.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023, UBND huyện yêu cầu triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH; Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tiến hành kiểm tra công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Công tác tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống; Quản lý di tích trên địa bàn huyện.

Lễ hội tại huyện Chương Mỹ
Lễ hội tại huyện Chương Mỹ

Toàn huyện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Các xã, thị trấn hướng dẫn các thôn, tổ dân phố tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và công tác vệ sinh môi trường; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân…

Giải pháp cần thực hiện: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp thường xuyên kiện toàn và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó huyện thực hiện tốt sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp để thúc đẩy phát triển sâu rộng phong trào; Sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện với Ban Chỉ đạo phong trào cơ sở đảm bảo sự tập trung thống nhất.

Huyện Thường xuyên tổ chức và đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào TDĐKXDĐSVH đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương trong năm 2023.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân

Huyện đẩy mạnh việc xây dựng người Chương Mỹ - Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố, Bộ Quy tắc ứng xử trong gia đình. Tiếp tục tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thực hiện hương ước, quy ước.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu: Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa… tạo môi trường văn hóa lành mạnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở như: Nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, khu vui chơi giải trí, nơi tập luyện thể dục thể thao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong quá trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH…

Thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Lượt xem: 6
Tác giả: P.V
Tin liên quan