Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10/3

Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có Thông báo số 05/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, dự kiến, kỳ họp tổ chức một ngày (10/3). Tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua 4 nội dung gồm: Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND TP; Công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Thường trực HĐND TP đã phân công các Ban HĐND TP phối hợp với UBND TP và các Sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; Tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND TP. Thường trực HĐN TP chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP phối hợp với Văn phòng UBND TP và các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp bảo đảm chu đáo, chất lượng.

Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương rà soát, chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND TP bảo đảm chất lượng, tiến độ, thời gian; trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP thực hiện các quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14; Phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết và người trình bày tại kỳ họp thứ 11 HĐNDTP theo quy định.

Lượt xem: 5
Tác giả: Tú Linh
Tin liên quan