Dự thảo Thông tư thi hành một số điều của Nghị định 13/2019: Một số quy định chưa phù hợp

Theo VCCI, nội dung Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn một số quy định chưa phù hợp…

Nhằm tạo thuận lợi cho việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học và Công nghệ cũng như quy định thủ tục thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP, thế nhưng, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Dự thảo còn tồn tại một số quy định chưa phù hợp.

Theo VCCI, một số quy định tại Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn chưa phù hợp - Ảnh minh họa

Một số quy định tại Dự thảo Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn chưa phù hợp - Ảnh minh họa

Cụ thể, Điều 3 Dự thảo hướng dẫn điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 13/2019/NĐ-CP về các kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua hình thức đạt giải thưởng về khoa học và công nghệ theo hướng liệt kê cụ thể các giải thưởng hiện hành và có quy định quét “các giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 78/2014/NĐ-CP”. Như vậy, theo quy định này thì những giải thưởng do cơ quan nhà nước xét tặng mới được công nhận.

Theo VCCI, điều này dường như chưa phù hợp, bởi vì điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định các giải thưởng do tổ chức xét tặng cũng được công nhận (nếu tuân thủ trình tự thủ tục về đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 78/2014/NĐ-CP).

“Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi điểm g Điều 3 Dự thảo theo hướng “các giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương, của tổ chức về khoa hoạc và công nghệ đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP …”, VCCI góp ý.

Để phù hợp, VCCI kiến nghị Ban soạn thảo sửa đổi một số quy định tại Dự thảo - Ảnh minh họa

Để phù hợp, VCCI kiến nghị Ban soạn thảo sửa đổi một số quy định tại Dự thảo - Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 4 Dự thảo quy định, “các sản phẩm được hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ khác thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất, cung ứng, lưu hành tại Việt Nam” được xem là các kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận theo quy định của pháp luật.

VCCI đề nghị, Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét quy định pháp luật, cơ chế quản lý đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện là xem xét điều kiện của các chủ thể kinh doanh chứ không phải là sản phẩm, hàng hóa của hoạt động kinh doanh đó. Các sản phẩm, hàng hóa vẫn phải tuân thủ theo cơ chế quản lý của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tùy thuộc vào loại hàng hóa, sản phẩm mà trước khi đưa ra lưu thông tại thị trường phải được công bố hợp quy hoặc tự công bố hợp chuẩn. Vì vậy, “các sản phẩm được hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ khác thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện … đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép sản xuất, cung ứng, lưu hành tại Việt Nam” không phản ánh việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, công bố sản phẩm, hàng hóa được phép lưu hành. Để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định “các sản phẩm được hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ khác thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện”.

Ngoài ra, đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì trước khi các sản phẩm, hàng hóa này ra lưu thông phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm hợp quy, cơ chế quản lý đối với loại hàng hóa này không phải là cấp phép “sản xuất, cung ứng, lưu hành” mà là tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Từ đó, VCCI cũng đề nghị, Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định về hình thức xác nhận, công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để phù hợp với quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tin liên quan